วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

จงตอบคำถามลงในช่องว่างของแต่ละข้อให้ได้ความสมบูรณ์และถูกต้อง

จงตอบคำถามลงในช่องว่างของแต่ละข้อให้ได้ความสมบูรณ์และถูกต้อง

1.การรับรู้ หมายถึงอะไรตอบ...กระบวนการแปลหรือตีความต่อสิ่งเร้าข่าวสารที่ผ่านอวัยวะรับสัมผัสเข้าไปยังสมองในรูปของไฟฟ้าและเคมี 2.อวัยวะรับสัมผัสมี 5 ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย 3.องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้มี 3 ประการ ได้แก่...- อาการรับสัมผัส...- อาการแปลความหมายของอาการสัมผัส...-ประสบการณ์เดิม 4.ธรรมชาติของการรับรู้มีอะไรบ้าง...- การเลือกที่จะรับรู้...- การจัดหมวดหมู่ของสิ่งเร้าอย่างมีแบบแผน...- ความต่อเนื่อง...- ความสมบูรณ์ 5.สิ่งต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ได้แก่...- สิ่งเร้าภายนอก...- สิ่งเร้าภายใน...- คุณลักษณะของสิ่งเร้า 6.การเรียนรู้ หมายถึงอะไร...- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ก่อนข้างถาวร และพฤติกรรมนี้เป็นผลจากประสบการณ์หรือการฝึกฝนมิใช่การตอบสนองจากธรรมชาติ วุฒิภาวะ หรือความบังเอิญ เป็นต้น 7.จงเขียนแผนภูมิการแบ่งกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ให้ถูกต้อง
.....ทฤษฎีการเรียนรู้
1.กลุ่มทฤษฎีสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
1.1ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง
1.2ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข
1.2.1)การเรียนรู้แบบคลาสิค
1.2.2)การเรียนรุ้แบบจงใจกระทำ
2.กลุ่มทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ
2.1Gestalt T..
2.2Field T.
8.บลูม จำแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่...- พุทธพิสัย...- จิตพิสัย...- ทักษะพิสัย 9.สภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้มี 4 ประการ คือ...- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม...- ป้อนข้อมูลย้อนกลับทันที...- จัดประสบการณ์ที่เป็นผลสำเร็จ...- การประมาณการที่ละน้อย
10.จงเขียนแผนภูมิกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ให้ถูกต้อง
...การรับรู้ตามแนวพุทธศาสตร์-->1.อวัยวะรับสัมผัส}
............................................................การรับสัมผัส การรับรู้ ความรู้สึก ความจำ ความคิด
.......................................2.สิ่งเร้าภายนอก}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น