วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ปัญหาและอุปสรรคการศึกษา

1.ปัญหาบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน

2.ปัญหาเครื่องมือ ได้แก่ ศักยภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือสื่อการศึกษา

3.ปัญหางบประมาณ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือการบริหารงานการศึกษา

4.ปัญหาวิธีการ ได้แก่ วิธีการหรือช่องทางที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารบริหารบุคคล วิชาการ

5.ปัญหาศีลธรรม ได้แก่ ผู้คนมีแต่คิดจะเอาเปรียบกันและกันไม่ช่วยเหลือกัน